واحد شهری شرکت

واحد شهری شرکت افرا سازه رادنادین  شامل تمام پروژه هایی است که در سطح شهر و قالبا با کارفرمایان خصوصی انجام میگردد.

برخی ازین فعالیت‌ها شامل:

۱. مدیریت ساخت و ساز

۲.بازسازی اماکن و ابنیه

۳. مشارکت در ساخت

۴. طراحی و پیاده سازی

میباشد

افرا سازه رادنادین